Εκπαίδευση μαθητών ή φοιτητών online

Photo by ThisisEngineering RAEng on Unsplash

Πρέπει να μεταφερθεί η εκπαίδευση online;

Ποιες είναι οι επιλογές για εκπαίδευση που παρέχεται online;

Α: Βιντεοσκόπηση πραγματικής τάξης

Πως γίνεται βιντεοσκόπηση διδασκαλίας ώστε οι μαθητές να παρακολουθούν την ίδια ώρα από το σπίτι τους;

Γίνεται η παραπάνω βιντεοσκοπημένη διδασκαλία να παρέχεται ως video-on-demand αργότερα;

Τι πρέπει να κάνει το Κράτος στην περίπτωση live βιντεοσκόπησης;

Β. Εκπαίδευση online συγκεκριμένη ώρα και μέρα με live webinar

Πώς παρέχεται η εκπαίδευση μέσω live webinar;

Τι πρέπει να μελετηθεί και να προσαρμοστεί στην εκπαίδευση για να γίνει live webinar;

Γ. Εκπαίδευση online οποτεδήποτε με video-on-demand

Τι προτείνω εγώ από τις 3 λύσεις;

Θα αντικαταστήσει η τηλε-εκπαίδευση την τάξη;

Θα αναβαθμίσει η τηλε-εκπαίδευση την μάθηση;

Αναβαθμίζει η τηλε-εκπαίδευση τους καθηγητές ή τους υποβαθμίζει;

Δέχεται εύκολα μία κοινωνία την τηλε-εκπαίδευση;

--

--

--

Innovation, Strategy, Marketing & Digital Marketing Leader

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Apostolis Aivalis

Apostolis Aivalis

Innovation, Strategy, Marketing & Digital Marketing Leader

More from Medium

7 Reasons to Subscribe to a Sock of the Month Subscription

How to Get Monetized on Your Blog

13.5 Mistakes That Will Damage Your Travel Blog (for Lost Beginners)

Mina sitting in a huge wooden chair (a tourist attraction), in Vieques, Puerto Rico.

How to Discover Your Personal Library — The Start