Στέλιο δεν αναφέρω πουθενά οτι δεν χρειάζεται να δηλώνεις τα μερίσματα μιας εταιρίας στην οποία είσαι μέτοχος. Αντίθετα αναφέρω οτι πρέπει να τα δηλώνεις ακόμη και το πώς και το πού τα δηλώνεις. Όσο για τον λογιστή σου, προτείνω να του ζητήσεις να σου στείλει την φορολογική νομοθεσία που αναφέρει οτιδήποτε τέτοιο. Σε κάθε περίπτωση όμως η δημιουργία ξένης εταιρίας δεν γίνεται από Έλληνα λογιστή.

--

Innovation, Strategy, Marketing & Digital Marketing Leader

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
Apostolis Aivalis

Apostolis Aivalis

Innovation, Strategy, Marketing & Digital Marketing Leader